SPLOŠNI POGOJI

Prodajalec (v tekstu prodajalec):

Avtoprevoz Borut Fijavž d.o.o.

Liptovska ulica 34 F
3210 Slovenske Konjice
Slovenija

+386 3 752 0390

info@borutfijavz.si
SI66790093

S temi splošnimi prodajnimi pogoji za dobave se prodajalec in kupec dogovorita o obveznostih, pravicah in dolžnostih medsebojnega sodelovanja. V kolikor ni pisno dogovorjeno drugače veljajo izrecno spodnji pogoji. Kupčevi poslovni pogoji prodajalca ne zavezujejo, tudi če jih prodajalec ni izrecno zavrnil.

Nakup vrednostnega bona

Naročilo na tej spletni trgovin pomeni nakup vrednostnega bon – cena je z DDV. Nakup vrednostnega bona šteje za opravljen promet – njegova vrednost ne more biti izplačana v denarju. V primeru, da je kupec upravičen odbitka DDV, mora predhodno kontaktirati prodajalca – ter predložiti prodajalcu dokumente, ki to dokazujejo. V tem primeru prodajalec izda predračun za bon brez DDV. Bon je unovčljiv skladno z veljavnostjo navedeno na bonu za znesek naveden na bonu za vse produkte/storitve podjetja.

Naročila in potrjevanje naročil

Osnova za kupčevo naročilo je s strani kupca in prodajalca usklajena ponudba, veljaven obojestransko dogovorjena cena in dokumentacija prodajalca. Vsa naročila se prodajalcu posredujejo v pisni obliki. Za pisno obliko se šteje če je naročilo poslano po pošti ali elektronski pošti. Na kupčevem naročilu mora biti jasno in nedvoumno definirana storitev, obseg in željen rok dobave, ostale zahteve kot je cena, plačilni pogoji, datum dobave so prepuščene prodajalcu. Prodajalec je dolžan kupcu poslati potrditev oz. zavrnitev naročila z definiranimi pogoji pod katerimi je pripravljen sprejeti naročilo.

Dokumentacija

Vsa dokumentacija (ponudbe, pisni izdelki) ostaja v lasti prodajalca ter se brez njegovega pisnega soglasja ne sme razmnoževati in posredovati tretjim osebam. Kupec dobi določeno količino izvodov izdelkov – kot naročeni in jih lahko po plačilu uporablja za lastne potrebe. Za vsako drugo uporabo se zahteva pisna privolitev prodajalca.

Dobava

Dobavni rok se potrdi s strani prodajalca na potrditvi naročila in začne teči ko so izpolnjeni vsi pogoji (plačilo, morebitna tehnična vprašanja in zadržki). Vse spremembe naročila, ki jih kupec želi po potrditvi naročila, morajo biti prodajalcu posredovane pisno. V primeru zahteve po spremembah obsega storitev (karakteristika, dodatna dela) med izvedbo, katerih posledica je sprememba rokov in cene,  pošlje prodajalec kupcu novo potrditev naročila z novimi prodajnimi pogoji. Kupec je dolžan po prejemu prodajalčevega obvestila v pisni obliki prevzeti izdelek/storitev, ko je opravljena, v kolikor ni drugače dogovorjeno. V primeru da pride do zamude dobave zaradi razlogov za katere prodajalec ne more vplivati (vojna, stavka, elementarne nesreče, motenj v transportu, zamude prodajalčevega dobavitelja ipd.) in so bili razlogi pisno posredovani kupcu, se dobavni rok podaljša. Prodajalec posreduje novo potrditev naročila z datumom dobave. Ne priznajo se morebitni odškodninski zahtevki.

V primeru da kupec odstopi od poslov sklenjenih po teh splošnih prodajnih pogojih je dolžan prodajalcu plačati pogodbeno kazen: 

1-15 dni po prejemu naročila 0% prodajne cene blaga,

Do polovice dobavnega roka 60% prodajne cene blaga,

Po preteku polovice dobavnega roka 100% prodajne cene blaga.

Odprema in transport

V primeru, da se v skladu s storitvijo dogovori določen izvod dokumentov – se le ti dostavijo na kupčev naslov s poštno službo. V primeru ne prevzema so 60 dni na voljo za prevzem na naslovu prodajalca.

Cene

Cene se razumejo kot bruto cene EXW Slovenske Konjice s pribitkom zakonsko določenega DDV. V ceni ni upoštevana carina, morebitne dajatve, pristojbine, posebna embalaža in transport. 

Plačilni pogoji

Plačilni pogoji so definirani na potrditvi naročila. V primeru da naročnik zamuja s plačili, ima prodajalec pravico od datuma prekoračitve plačilnega roka do plačila zaračunati zamudne obresti po veljavni zakonodaji Republike Slovenije.

Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridružuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu oz izvedeni storitvi do popolnega plačila blaga/storitve – oz se v tem primeru izvodi končnih dokumentov do končnega poplačila ne izročijo kupcu. Prodajalec ima pravico zahtevati vrnitev blaga/dokumentov, na katerem obstaja lastninski pridržek v primeru ko kupec ne poravna obveznosti. V primeru zamud s plačili s strani kupca, ima prodajalec pravico zadržati blago, s tem pa to ne predstavlja odstopa od pogodbe. Stroške skladiščenja nosi naročnik.

Reklamacija, garancija

Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem takoj po prejemu blaga oz. izvedbi storitve. Napake oz. pomanjkljivosti je kupec dolžan prodajalcu pisno reklamirati v roku osmih (8) dni. Po preteku roka so vse reklamacije v zvezi s temi pomanjkljivostmi izključene. Prodajalec ne jamči za škodo, ki ni nastala neposredno na dobavljenem blagu – storitvi – dokumentih, izrecno ne za škodo zaradi izgube dobička.

Končne določbe

Za medsebojna razmerja, ki jih ti pogoji ne določajo, veljajo določbe Obligacijskega zakonika. Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.